An toàn - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả

EPC Project management

Know - Plan - Do - Control - Correct

THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN CƠ M.E CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG

Qua những trải nghiệm thực tế tại các Nhà máy, Công trình trong quá trình Quản lý & Triển khai các dự án qui mô Quốc tế như: Xi măng, Lọc Hóa Dầu, Nhiệt Điện …, chúng tôi luôn ý thức và trách nhiệm với Mục Tiêu hàng đầu: An toàn, Chất lượng, Tiến độ, Hiệu quả, Đơn giản. Mục đích cuối cùng cần đạt được là: “Zero Waste – Zero Loss – Zero Pain”.

Kế hoạch kiểm soát rủi ro được thiết lập, thực hiện nhất quán từ chương trình huấn luyện thường xuyên cho đội ngũ Quản lý, Giám sát, Kỹ sư, Kỹ thuật viên và đối tác; Đến từng giai đoạn trong quá trình triển khai dự án…; Và bài học rút ra sau mỗi khi hoàn thành công việc.

CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG

10-Nguyên tắc vàng OHS | HSES

* Hệ thống đánh giá rủi ro JSA

* Hệ thống Quản lý chất lượng ISO/IEC; PMBok