Nang luong Xanh Cong nghiep Xanh Sach RumtechS

Kinh tế Xanh và Bản chất nền kinh tế Xanh – Green Economics

Khái niệm Kinh tế Xanh là thuật ngữ chuyên ngành Kinh tế. Nó tập trung vào việc đưa ra phương pháp thúc đẩy tương tác trong nền kinh tế một cách hài hòa giữa Con người & Thiên nhiên. Đồng thời nỗ lực đáp ứng nhu cầu của cả hai đối tượng này. Lý thuyết kinh tế xanh gồm hàng loạt các ý tưởng liên quan đến mối quan hệ liên kết giữa con người và môi trường sống.

Những nhà kinh tế ủng hộ Kinh tế Xanh khẳng định, mọi quyết định kinh tế nên được xây dựng trên nền tảng tồn tại mối liên quan đến hệ sinh thái. Hơn nữa, vốn tự nhiên và các dịch vụ sinh thái đều có giá trị kinh tế.

Bản chất thực sự của Kinh tế Xanh?

Thường các nhà Kinh tế nghiên cứu kinh tế Xanh thường có cách tiếp cận rộng rãi và toàn diện để hiểu và mô hình hóa các nền kinh tế. Họ chú ý nhiều đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên thúc đẩy nền kinh tế khi chúng hoạt động theo cách của nền kinh tế.

Xa hơn, họ quan tâm đến sức khỏe của môi trường tự nhiên. Đồng thời tin rằng con người nên hành động để bảo vệ thiên nhiên, cũng như khuyến khích sự chung sống hòa hợp cả con người và thiên nhiên.

Cách thức của họ đưa ra là môi trường đóng vai trò chính trong nền kinh tế. Và sức khỏe của bất kỳ nền kinh tế tốt nào cũng phải gắn với sức khỏe của môi trường.

Kinh tế Xanh và Kinh tế Sinh thái có gì khác nhau?

Kinh tế xanh có mối liên quan chặt chẽ với kinh tế sinh thài và tương đồng. Khi cho tằng tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế có thể đo lường được. Cũng như khi tập trung và tính bền vững và công bằng.

Thực tế về việc áp dụng những tư tưởng và ý tưởng này, đa phần những người ủng hộ kinh tế chủ yếu về yếu tố Chính trị hơn. Các nhà kinh tế xanh ửng hộ 1 hệ thống kết toán chi phí đầy đủ; Trong đó các thực thể từ Chính phủ, ngành công nghiệp, cá nhân… gây nên tổn hại tới tài sản tự nhiên phải chịu trách nhiệm về thiệt hại mà họ gây ra.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *