Rumtechs Iris Power Partial Discharge Monitoring PDTRACII

PDTRAC II-Giám sát sự cố PD-Phóng Điện trong Động Cơ MV-Motor & Trạm Điện

The PDTracII – là Hệ thống Thiết bị Công nghệ dẫn đầu toàn cầu về việc giám sát Phóng Điện sự cố được sử dụng trong Động cơ, Máy phát Điện nhỏ, Tủ Máy cắt Hợp bộ.