Co che gia dien mat troi FIT moi rumtechs

Vẫn là “ngâm cứu” phương án và cơ chế giá điện mặt trời FIT?

Chính phủ lại giao “Bộ Thương Dân” tiếp tục ngâm cứu phương án và cơ chế giá FIT khuyến khích phát triển Điện Mặt Trời. Với tình trạng thường xuyên cảnh báo thiếu điện, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, giảm phát thải của Nhiệt Điện Than, … mà giờ phát triển điện mặt trời nối lưới và điện mặt trời áp mãi vẫn chưa thống nhất, nhất quán về Giá điện Mặt Trời FIT. Có gì đó không ổn và mâu thuẫn, bùng nhùng kéo dài nhiều năm ngâm cứu từ 2015-nay trong việc ra quyết định chính sách và cơ chế chiến lược cho tư nhân phát triển nguồn điện mặt trời vừa Sạch, vừa cực tiềm năng như đất nước dư nắng VN.

https://rumtechs.com/ket-luan-cua-thu-tuong-ve-du-thao-co-che-phat-trien-dien-mat-troi-gia-fit.html

Chính sách và cơ chế giá FIT hỗ trợ phát triển điện mặt trời đến nay thế nào?

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về báo cáo hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Theo đó, Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên tiếp tục cứu hoàn thiện Dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam theo phương án giá bán điện mặt trời nối lưới từ 7,09 – 7,69 Uscent/kWh.

Trước đó, Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 402/TB-VPCP ngày 22/11 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng từ ngày 1/7/2019, Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng và trình Thủ tướng tại tờ trình 10170/Tr-BCT ngày 31/12/2019.

Ngày 16/1/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có văn bản chỉ đạo giao Bộ Công Thương tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định của các bộ, ngành liên quan cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 4/2/2020, Bộ Công Thương đã hoàn chỉnh dự thảo và báo cáo bổ sung số 06/BC- BCT ngày 6/2/2020.

Phương án nào cho Cơ chế giá khuyến khích phát triển Điện mặt trời?

Theo báo cáo này, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án quy định đối tượng được áp dụng giá bán điện như sau:

Phương án 1: Dự án, hoặc phần dự án điện mặt trời nối lưới đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA), đã và đang triển khai thi công xây dựng trước ngày 23/11/2019, và có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 được áp dụng biểu giá mua điện cố định (FIT) của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện.

Phương án 2: Dự án, hoặc phần dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 được áp dụng giá FIT của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện.

Theo phương án 1, sẽ có 7 dự án với tổng công suất khoảng 320 MW đã ký PPA và đáp ứng điều kiện cơ sở về dự án đã và đang triển khai thi công xây dựng trước ngày 23/11/2019. Còn theo phương án 2, có 36 dự án có chủ trương đầu tư với tổng công suất khoảng 2.988,9 MW.

Các dự án điện mặt trời đáp ứng điều kiện này và đưa vào vận hành trước ngày 1/1/2021 được áp dụng giá bán điện quy định là giá điện mặt trời mặt đất: 7,09 Uscent/kWh, Điện mặt trời nổi trên mặt nước: 7,69 Uscent/kWh./.

Co che gia dien mat troi FIT moi rumtechs
Co che gia dien mat troi FIT moi rumtechs

Tạp chí Năng lượng

Leave a Comment

Your email address will not be published.